Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Głównym celem zajęć z języka angielskiego jest przybliżenie go dzieciom poprzez zabawę,
gdyż jest ona podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym.
Dzięki temu dzieci łatwiej zapamiętują polecenia, słownictwo i chętniej podejmują próby komunikacji.

Najczęściej stosowaną w czasie zajęć metodą jest Total Pysical Response, która polega na naśladowaniu całym ciałem poleceń nauczyciela jak również ilustrowanie ruchem poznawanego słownictwa. Od dziecka nie wymaga się, aby mówiło, do momentu, w którym samo nie poczuje się wystarczająco pewne i gotowe. Właściwe reagowanie na polecenia jest na tym etapie  ważniejsze od mówienia. Ruch odgrywa kluczową rolę, bowiem pomaga dzieciom chłonąć język w sposób naturalny i utrzymywać koncentrację uwagi.

Na zajęciach wykorzystywane są „flashcards” czyli obrazki, dotyczące wprowadzonego słownictwa, historyjki obrazkowe, maskotki, zabawki oraz przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka. Wykorzystanie prostych piosenek znacznie uatrakcyjnia zajęcia  tym samym ułatwiając naukę języka. Podczas zajęć nauczyciel stara się jak najczęściej zwracać do dzieci w języku angielskim obrazując polecenia gestem lub obrazkiem.
Ważne jest budowanie pozytywnych, pierwszych doświadczeń w kontakcie z językiem obcym, tak aby dzieci z chęcią uczyły się go na kolejnych etapach edukacyjnych.

Ewa Adamska

 

Religia

Nauczanie religii w przedszkolu odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła. Program ten uwzględnia rozwój psychofizyczny dziecka, stara się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i jego miłość.  Na religii dzieci poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków.  Rodzice są pierwszymi wychowawcami wiary swoich dzieci, proponując im wiarę, z którą sami się zetknęli. Katecheza powinna stanowić tego dopełnienie i rozwinięcie. Pierwsze doświadczenie chrześcijańskie lub jego brak zostawia decydujący ślad, który trwa przez całe życie człowieka.

Katecheza prowadzona jest w sześciu grupach 5 i 6 – latków dwa razy w tygodniu na zasadach dobrowolności.  Dzieci, które nie uczęszczają na religię mają w czasie trwania tych zajęć zapewnioną opiekę pedagogiczną.

Elżbieta Plucińska

 

Logopedia

Przedszkole zatrudnia panią Marlenę Wlazło jako logopedę na pełnym etacie. Bezpłatną opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Co roku po wstępnych lub kontrolnych badaniach na indywidualną terapię logopedyczną kwalifikowane są dzieci według głównego kryterium – wieku, oraz ustalany jest miesięczny wymiar godzin zajęć.

Posiadamy funkcjonalny, bardzo dobrze wyposażony w pomoce logopedyczne gabinet.
Wśród najmłodszych przedszkolaków (trzylatków) dwa razy do roku jesienią i wiosną prowadzone są badania przesiewowe w ramach profilaktyki i wczesnej interwencji.

Rodzice wszystkich dzieci mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji logopedycznej w tym roku przedszkolnym w każdą środę w godzinach 15.00-16.00.

IMG_8926

 

Zajęcia kompensacyjno- korekcyjne – terapia pedagogiczna

W naszym przedszkolu zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są przez nauczycielki, które ukończyły Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej Lidię Gastpari.
Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci 5-6 letnich mających trudności z rozumieniem i opanowaniem wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.
Mają one na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stymulowanie różnych sfer rozwojowych dzieci z usprawnieniem:
 percepcji wzrokowej i słuchowej
 motoryki dużej,małej
 koordynacji wzrokowo-ruchowej
 umiejętności matematycznych
 wzbogacenie wiedzy i umiejętności komunikowania się.

Na zajęcia dzieci kierowane są przez wychowawców w grupie. Zajęcia są bezpłatne.

IMG_8961

 

Psycholog

Zatrudniona w naszym przedszkolu psycholog Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek dba o wszechstronny rozwój dzieci poprzez efektywne wsparcie i wspomaganie tego rozwoju. Rozwija zasoby pozwalające dzieciom na poruszanie się w złożonej, zróżnicowanej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole i skutecznego oraz satysfakcjonującego radzenia sobie z zadaniami szkolnymi.

Do zadań psychologa należy :

– diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,

– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

– obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych jak i zabawy swobodnej),

– prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój,

– indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba),

– wspieranie mocnych stron dziecka,

– konstruowanie opinii psychologicznych lub psychologiczno-pedagogicznych,

– konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– profilaktyka powstawania trudności rozwojowych,

– realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomoc w podjęciu decyzji o kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

– prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

– przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy rodzicom,

– konsultacje z rodzicami (1.indywidualne spotkania z rodzicami umożliwiające dokładną diagnozę i przygotowanie planu działań terapeutycznych, 2.konsultacje jednorazowe lub cykliczne dla rodziców/prawnych opiekunów, 3.warsztaty i miniwykłady z zakresu kompetencji wychowawczych, norm rozwoju dzieci, doradztwo w sprawach dojrzałości szkolnej, wspierania dziecka w osiągnięciu gotowości szkolnej.

Zakres zajęć : zajęcia adaptacyjne, zajęcia integracyjne, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia twórcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, trening relaksacyjny, arteterapia, zajęcia wspomagające nabywanie umiejętności szkolnych, zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci wybitnie uzdolnionych, zajęcia wspomagające dla dziecka leworęcznego, bajki terapeutyczne.

Metody pracy : obserwacja, terapia przez zabawę oraz przez sztukę, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terning radzenia sobie z emocjami, techniki relaksacyjne, bajkoterapia, metody aktywizujące, terapia ręki.

adres mailowy do kontaktu z psychologiem : magdalena.kobylarczyk@gmail.com

Pedagog specjalny