INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 

 

 

Innowacja pedagogiczna

KODUJEMY W PRZEDSZKOLU

Wczesna nauka kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

GŁÓWNE CELE INNOWACJI:
– rozwijanie logicznego myślenia
– rozwijanie myślenia twórczego
– wdrażanie do współdziałania w zespole

CELE SZCZEGÓŁOWE:
– wyciąganie wniosków z obserwacji
– zadaniowe podejście do stawianych problemów
– odczytywanie kodów i tworzenie własnych
– dostrzeganie regularności lub jej braku
– poznanie i używanie w praktyce pojęcia pętla
– kształtowanie orientacji przestrzennej
– efektywna praca w zespole

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:

Dziecko:
– reaguje w określony sposób na konkretne dźwięki i znaki wizualne
– dostrzega różnice i podobieństwa elementów
– segreguje elementy ze względu na podane cechy
– dostrzega i układa rytmy matematyczne
– dostrzega następstwo czasu oraz rytmu muzycznego- zapisuje je za pomocą rytmu matematycznego
– odczytuje kod i układa elementy według instrukcji
– tworzy własne kody za pomocą symboli
– dostrzega regularność w kodzie
– tworzy pętle
– rozróżnia pojęcia dotyczące orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji względem przedmiotów
– współpracuje z innymi dziećmi podczas zabaw i zadań

Autorką innowacji jest: Aleksandra Donifacy

 

 

 

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane, trzeba też dać im czas na chodzenie”

Innowacja Pedagogiczna według założeń F. Froebla

CELE INNOWACJI:
– poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych metod pracy wpływających korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka,
– celowe, planowe i zorganizowane wprowadzenie działalności innowacyjnej,
– zapoznanie z otoczeniem w powiązaniu z nabywaniem określonych umiejętności praktycznych.

CELE GŁÓWNE:
– kształtowanie umiejętności dokonywania, w toku działania, prostych operacji umysłowych: porównywania, klasyfikowania, uogólniania i odnajdywania oraz rozumienia związków przyczynowo – skutkowych,
– wykształcenie u dzieci umiejętności współdziałania w zespole, pokonywania barier komunikacyjnych, radzenia sobie z konfliktami,
– lepsza organizacja pracy z grupą przedszkolną.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
– rozwijanie odporności emocjonalnej,
– kształtowanie pojęć matematycznych dotyczących orientacji w przestrzeni, wielkości i kształtu oraz czasu,
– przyswajanie umiejętności tworzenia zbiorów i rozumienia pojęcia liczby elementów zbioru,
– wdrażanie do wykonywania operacji dodawania i odejmowania w zakresie liczb,
– umiejętne współdziałanie w grupie.

METODY:
– aktywizujące,
– projektu,
– praktycznego działania,
– oglądowe (pokaz, obserwacja)
– słowne (opis, objaśnienie)

Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
– w naturalny sposób posługuje się pojęciami matematycznymi,
– zgodnie funkcjonuje w grupie rówieśniczej,
– zgodnie współpracuje w grupach zadaniowych,
– jest systematyczne, porządkuje swoje otoczenie,
– zdobywa wiedzę w sposób kreatywny.

Autorkami innowacji są:
Bogusława Szymańska, Ewa Rydzyńska-Adamska, Renata Ogińska i Beata Ciekańska