REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie w dniach od 1 do 21 marca 2023 r. za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru Vulcan pod adresem:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice.

W rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017 – 2020, zamieszkałe w Pabianicach.
Dzieci urodzone w roku 2021 nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dzieci zamieszkałe poza Pabianicacmi nie mogą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać o miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło.
We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnionym elektronicznie rodzic może wskazać trzy wybrane przedszkola, zgodnie ze swoimi preferencjami. Wybranie jednego przedszkola nie gwarantuje przyjęcia kandydata do wskazanej placówki.
Załączane przez rodzica do wniosku rekrutacyjnego dokumenty w formie zdjęć lub skanów muszą być czytelne, w rozdzielczości umożliwiającej komisji odczytanie ich treści.
Wniosek musi być podpisany elektronicznie (przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez przynajmniej jednego rodzica.
Wniosek wypełniony niewłaściwie oraz bez koniecznych załączników będzie odrzucony przez komisję rekrutacyjną. Wówczas należy zalogować się ponownie na platformie elektronicznego naboru, dokonać poprawienia wniosku lub dołączyć wskazane dokumenty, zgodnie z komentarzem i uwagami komisji, a następnie ponownie podpisać i wysłać wniosek.

Klauzura Rodo: https://oswiata.bip-pabianice.pl/?cid=147
Zarządzenia Dyrektora PM4 https://oswiata.bip-pabianice.pl/?cid=147
Uchwała Rady Miejskiej https://oswiata.bip-pabianice.pl/?cid=147

_________________________________________________________________________________________________________

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli w dniach od 20 do 23 lutego 2023 r. składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli jako rezygnacja z przedszkola.

Od 1 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Miasto Pabianice w roku szkolnym 2023/2024. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną do 21 marca 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024:

 1. Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola od 20 lutego do 23 lutego 2023 r.
 2. Weryfikacja wyżej wymienionych deklaracji od 24 lutego do 27 lutego 2023 r.
 3. Przyjmowanie wniosków kandydatów do naszego przedszkola w ramach rekrutacji w formie elektronicznej od 1 marca do 21 marca 2023 r. https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 marca do 29 marca 2023 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 kwietnia 2023 r. (listy zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola : pm4.bip-pabianice.pl w zakładce REKRUTACJA 2023/2024 oraz w siedzibie przedszkola).
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie elektronicznej od 3 kwietnia do 6 kwietnia 2023 r. https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice
 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2023 r. pm4.bip-pabianice.pl w zakładce REKRUTACJA 2023/2024 oraz w siedzibie przedszkola.
 8. Od 17 kwietnia 2023 – niezwłoczne dostarczanie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 4 wniosku wraz z jego załącznikami w wersji papierowej:
  * wypełniony wniosek – pobrany z programu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów – podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów.
 9. Pisemne zgłaszanie przez dyrektorów dzieci nieprzyjętych od 18 kwietnia do 24 kwietnia 2023 r.
 10. Wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola od 25 kwietnia do 8 maja 2023 r.
 11. Przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej w formie elektronicznej od 16 maja do 22 maja 2023 r.
 12. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 maja do 31 maja 2023 r.
 13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych 5 czerwca 2023 r.
 14. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie elektronicznej 15 czerwca 2023 r.
 15. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 czerwca 2023r.