Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Kategoria : Rekrutacja 2022/2023

Ostatnia aktualizacja: 26.02.2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW KANDYDATÓW

Szanowni Rodzice/Opiekunowie kandydatów

Zanim przystąpicie do zgłoszenia dziecka do rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI.

Zgodnie z tymi zasadami, złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola następuje drogą elektroniczną.

Uprzejmie prosimy o NIE DRUKOWANIE I NIE DOSTARCZANIE ich do przedszkola na tym etapie rekrutacji.

Dokumentację papierową składamy po ogłoszeniu listy przyjętych – 7.04.2022 r.

 

 

W tym roku rekrutacja do Przedszkola odbywa się drogą elektroniczną. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023:

 • Od 24 lutego do 16 marca – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków
  rekrutacyjnych i dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru – w formie elektronicznej poprzez stronę::

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice

 • Od 17 do 24 marca – weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola,
  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną powołaną w przedszkolu;

 

 • W dniu 28 marca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się na stronie internetowej przedszkola: pm4.bip-pabianice.pl w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola;

 

 • Od 28 do 31 marcapo ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych
  potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata – woli przyjęcia dziecka do
  przedszkola w postaci oświadczenia złożonego za pomocą systemu elektronicznego.

 

 • W dniu 7 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, (listy zamieszcza się na stronie internetowej: pm4.bip-pabianice.pl w zakładce REKRUTACJA oraz w siedzibie przedszkola;

 

 • Od 7 kwietnia – niezwłoczne dostarczanie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci
  przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Pabianicach wniosku wraz z dokumentami
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów wersji papierowej, podpisanych przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, o ile jeden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw.

 

 • Od 8 do 14 kwietnia – zgłoszenie przez dyrektora Przedszkola listy dzieci nieprzyjętych do Prezydenta Miasta Pabianic;

 

 • Od 20 do 26 kwietnia – wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom
  dziecka nieprzyjętego innego przedszkola na terenie miasta Pabianic.